NEWS

Comité Janvier 2021

Leif Spiller, léif Supporter mam Vott haut an der Chamber iwwert dat neit Covid 19 Gesetz ass et dann elo fest.

Zolwer spillt also dëst Joer keen offizielle Championnatsmatch oder soss en Match méi. Dat selwecht gelt fir all eis Jugendequipe.

Well mer awer der Meenung sinn dass de Sport muss weider goen, si mer am Gaang Konzepter aus ze schaffen déi d’Virgabe vun eiser Regierung respektéieren.

Dofir ass och nächst Woch eng Reunioun tëschent Comité an Trainer virgesinn.

Do gëtt dann zesummen iwwert Konzepter geschwat an ausgeschafft, an dann deele mer se eise Spiller mat (iwwer sozial Medien, iwwert eis Trainer asw) Also ass eppes sécher no der Vakanz geet et weider mat den Training fir eis Jugend a fir eis Senioren. 

Mier halen ärch um Lafenden. 

Mier soen ärch Merci fir äert Versteesdemech a w.e.gl bleift gesond.

Comité BBC AS Zolwer