BBC AS SOLEUVRE

Fondé en 1937 - Membre de la FLBB

COVID-19

Réglementation Covid-19 CAPACITÉ MAXIMALE : 300 PERSONNES.

Tous nos matchs de championnat et matchs amicaux se déroulent sous le contrôle Covid, nous pouvons donc garantir la libre circulation dans la salle et garder la buvette ouverte.

Le contrôle Covid se fait à l’entrée de la salle. Nous demandons de ce fait aux personnes vaccinées/guéries ou testées de se munir de leur certificat Covid.

 

🇱🇺 – Säit dem 25. Dezember gëllen déi folgend Mesure fir géint eng weider Verbreedung vum Coronavirus virzegoen. 

 • Am Private gëllt och weiderhi vun 11 Leit un de CovidCheck 3G: jidderee muss entweder geimpft, geheelt oder getest sinn.
 • Am Horeca gëllt de CovidCheck 2G+: jidderee muss geimpft oder geheelt sinn, an zousätzlech musse Leit déi keng Booster-Impfung kritt hunn, en zertifiéierten negativen Test virweisen oder e Schnelltest op der Plaz maachen. Ausserdeem mussen um 23:00 all Restauranten a Caféen zoumaachen.
 • Och fir all Zorte vun ëffentleche Versammlunge gëllt vun 11 Leit un de CovidCheck 2G+, ausser wann d’Droe vum Mask + 2 m Distanz + Sëtzplaz (vun 21 Leit un) agehale ginn.
 • Bei sportlechen a kulturellen Aktivitéite gëllt vun 11 Leit un den 3G fir Kanner ënner 19 Joer a fir Professioneller, an den 2G+ fir all aner Leit ab 19 Joer. 

Den Detail vun de Mesure fannt dir op 👉 www.covid19.lu

 

🇫🇷 – À partir du 25 décembre, les mesures suivantes s’appliquent afin de limiter la propagation du coronavirus.

 • En privé, CovidCheck 3G s’applique à 11 personnes ou plus : Toutes les personnes présentes doivent être vaccinées, guéries ou testées.
 • Dans l’horéca et lors d’événements publics de toute nature, le CovidCheck 2G+ s’applique à 11 personnes ou plus : Toutes les personnes présentes doivent être vaccinées ou guéries, et les personnes qui n’ont pas reçu de rappel de vaccination doivent présenter un test négatif certifié ou effectuer un test rapide sur place. De plus, tous les restaurants et bars doivent fermer à 23h00.
 • Pour les activités sportives et culturelles, à partir de 11 personnes, la 3G s’applique aux enfants de moins de 19 ans et aux professionnels, et la 2G+ à toutes les autres personnes de 19 ans et plus.

Le détail des mesures peut être consulté sur 👉 www.covid19.lu 

 

🇩🇪 – Ab dem 25. Dezember gelten folgende Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

 • Im Privaten gilt ab 11 Personen CovidCheck 3G: Alle Anwesenden müssen geimpft, genesen oder getestet sein.
 • In Gaststätten und bei öffentlichen Veranstaltungen jeglicher Art gilt ab 11 Personen CovidCheck 2G+: Alle müssen geimpft oder genesen sein, und zusätzlich müssen Personen, die keine Booster-Impfung erhalten haben,  einen zertifizierten negativen Test vorweisen oder einen Schnelltest vor Ort durchführen. Ausserdem müssen alle Restaurants und Bars um 23:00 Uhr schließen.
 • Bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten gilt ab 11 Personen 3G für Kinder unter 19 Jahren sowie für Professionelle und 2G+ für alle anderen Personen ab 19 Jahren.

Die Maßnahmen im einzelnen finden Sie auf 👉 www.covid19.lu

 

🇬🇧 – From 25 December, the following measures apply to contain the spread of coronavirus.

 • In private, CovidCheck 3G applies to 11 or more people: Everyone present must be vaccinated, cured or tested.
 • In restaurants and bars and during public events of all kinds, the CovidCheck 2G + applies to 11 or more people: Everyone must be vaccinated or cured, and persons who have not received booster vaccination must present a certified negative test or complete a rapid test on site. In addition, all restaurants and bars must close at 11:00 p.m.
 • For sporting and cultural activities, from 11 people, 3G applies to children under 19 and professionals, and 2G+ to all others aged 19 and over.

Details of the measures can be viewed on 👉 www.covid19.lu 

 

🇵🇹 – A partir de 25 de Dezembro, estão em vigor as seguintes medidas para conter a propagação do coronavírus.

 • Em particular, o CovidCheck 3G se aplica a 11 ou mais pessoas: Todos os presentes devem ser vacinados, curados ou testados.
 • Na horeca e durante eventos públicos de todos os tipos, o CovidCheck 2G + se aplica a 11 ou mais pessoas: Todas as pessoas devem ser vacinadas ou curadas, e as pessoas que não tenham recebido a vacinação de reforço devem apresentar um teste certificado negativo ou completar um teste rápido no local. Além disso, todos os restaurantes e bares devem fechar às 23h00.
 • Para atividades esportivas e culturais, a partir de 11 pessoas, 3G aplica-se a crianças menores de 19 anos e profissionais, e 2G+ a todas as outras pessoas com 19 anos ou mais.

Detalhes das medidas podem ser vistos em 👉 www.covid19.lu